Belonings­beleid

De wetgeving rondom beloningsbeleid is op onderdelen gewijzigd. Het beloningsbeleid van MN moet daarop worden aangepast, zodat het aan alle geldende wetgeving voldoet. Dit geldt niet alleen voor het beloningsbeleid, maar ook voor het bijbehorende Selectieproces Identified Staff.

De instemmingsaanvraag betrof drie onderdelen van het beloningsbeleid: 1. Weging individuele jaardoelstellingen 2. Structuur variabele beloning 3. Vaststelling groep Identified Staff ln het huidige beloningsbeleid is de optie opgenomen om aan de ldentified Staff een variabele beloning toe te kennen. Sinds 2014 wordt er geen variabele beloning meer aan deze groep medewerkers toegekend en is de afspraak gemaakt dit, volgens vastgestelde kaders, om te zetten naar een vast beloningscomponent. Daarnaast is het, gezien de maatschappelijke context van MN, wenselijk vast te houden aan het niet uitkeren van variabele beloning aan ldentified Staff en voldoet MN nog beter aan de borging van een beheerst beloningsbeleid. Naast deze structurele wijziging heeft de OR aangegeven dat er met de medewerkers die nieuw onder de Identified Staff vallen de afspraak wordt gemaakt dat wanneer zij recht hadden op een variabele beloning dit wordt omgezet naar een vaste beloningscomponent. Medewerkers die recht hebben op de variabele beloning en niet onder Identified Staff vallen, zoals bijvoorbeeld front-office vermogensbeheer collega’s, blijven recht houden op de variabele beloning.