Evaluatie Instemmings­aanvraag Individueel Ontwikkel­budget (IOB)

Met de vakbonden is besproken dat een werkgroep van OR en HR de toepassing van het Individueel Ontwikkelbudget (IOB), dat in 2015 is ingevoerd, zal evalueren en een advies zal uitbrengen aan de Cao-tafel voor eventuele aanpassingen.

Vanuit de OR zaten er 2 leden in deze werkgroep, tezamen met een vertegenwoordiger van de FNV en de Unie. In deze werkgroep heeft de OR het gebruik van het IOB door de medewerkers vanaf de start in 2015 geëvalueerd. De werkgroep kwam tot de volgende conclusies:

  • Vanaf de start is het IOB ruimhartig toegekend.
  • Het feitelijke effect van de inzet van het IOB wordt niet gemeten. Dat wil zeggen dat we niet veel kunnen oordelen over de mate waarin het gebruik van IOB feitelijk heeft geleid tot een loopbaanswitch, een functiewisseling of vertrek bij MN.
  • Het doel van de regeling (verbeteren van de arbeidsmarktpositie/bijdragen aan een volgende loopbaanstap, -switch) kan nog sterker als toets criterium worden gebruikt bij de beoordeling van aanvragen.
  • De communicatie over het IOB kan en moet beter en intensiever. Dat zou moeten leiden tot meer aanvragen en een reële verwachting over al dan niet toekennen van het IOB.
  • De huidige tekst op MN Plaza is niet juist. Er is geen instemming van de OR op de huidige gepubliceerde tekst. Deze tekst zal aangepast moeten worden.
  • De huidige doelstelling biedt geen ruimte voor het inzetten van IOB voor trainingen en opleidingen die betrekking hebben op MVO doelen. De OR heeft ingestemd met de aanpassing van het IOB reglement, betreffende een verheldering van de tekst van het IOB en een mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar bij afwijzing van een IOB aanvraag. Het aangepaste reglement is op MN Plaza geplaatst en er zal in de communicatie extra aandacht worden besteed aan de inzet van IOB. Voor de medewerkers zal het doel en de procedure van een aanvraag, de behandeling hiervan en het indienen van de declaratie van het IOB nogmaals op Plaza onder de aandacht gebracht worden.